Страхування відповідальності перед третіми особами

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ

СК «Остра» здійснює добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)) на підставі Ліцензії АВ №528626, яка видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії з 07.04.2010 р. безстроковий та Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)) (надалі Правила).
Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов'язаних з його обов’язком здійснити відшкодування збитків, завданих життю, здоров’ю, майну юридичних або фізичних осіб, та навколишньому природному середовищу при виконанні Страхувальником своєї господарчої діяльності.
Страховим випадком є подія, що відбувалася і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або третій особі та яка настала в період та на місце дії Договору страхування, а саме:
- пред'явлення Страхувальнику третіми особами правомірних майнових претензій, які заявлені згідно з нормами законодавства;
- добровільне визнання Страхувальником, але за попередньою згодою Страховика, свого обов'язку відшкодувати збитки або витрати третіх осіб;
- набуття чинності рішення суду, згідно якому Страхувальник зобов'язаний відшкодувати збитки або витрати третіх осіб.
Страховими ризиками є події, що пов'язані з діяльністю Страхувальника та в наслідок яких третім особам може бути заподіяна шкода здоров'ю чи життю або матеріальний збиток, а саме:
- невиконання або неналежне виконання обов'язків Страхувальника (внаслідок помилки або упущення) перед третьою особою або надання недостовірної, неточної або недостатньої інформації про товар, роботу, послугу, або про їх виробників, продавців, виконавців, про режим їх роботи, сертифікацію, умови виконання робіт, послуг;
- події, що пов'язані з майном, яким Страхувальник володіє, користується і розпоряджується, приймає для ремонту, на зберігання та інше;
- події, що пов'язані з виконанням робіт або наданням послуг по укладеним Страхувальником договорам;
- події, які передбачені Договором страхування та внаслідок яких відповідно до законодавства.
Страхова сума (ліміт відповідальності) по кожному страховому випадку та загальний ліміт відповідальності за рік визначається за домовленістю Сторін. Страховий тариф становить 0,3% - 5,0% від ліміту відповідальності (страхової суми).
Термін страхування – 1 (один) рік.


Правила СТРАХУВАННЯ

Заява на Страхування